جوانمرد-3

ساعات اولیه صبح دوشنبه (16مرداد 1402)ساختمانی سه طبقه بر اثر نشست گاز منفجر شد و ساحتمان های مجاور را تحت تاثیر قرار داد.با حضور نیرو های امدادی 20نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند.