ایستگاه های تقلیل و اندازه‌گیری گاز

پالایشگاه های گاز بعد از استخراج، آنرا با استفاده از خطوط لوله کشی شده با فشار 1000 PSI (پوند در هر اینچ مربع) طی کرده تا به ایستگاه های مختلف در کشور برسد. اما باید توجه داشت که این فشار مناسب برای استفاده از گاز در تاسیسات و صنایع مختلف نیست؛ به همین دلیل ایستگاه های گازی رابط بین لوله های فشار قوی و مصارف با فشار کاری کمتر هستند که به آنهای ایستگاه های تقلیل فشار می‌گویند. این ایستگاه های معمولا در ورودی شهرها با اشکل مختلف و تجهیزات متفاوت طراحی و ساخته می‌شوند.

انواع ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز

  • ایستگاه دروازه شهری (City Gate Station: C.G.S)
  • ایستگاه حاشیه شهری (Town Border Station: T.B.S)
  • ایستگاه تقلیل فشار گاز ناحیه ای (درون شهری) (District Reducing Station: D.R.S)
  • ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار (Metering and Regulating Station: M.R.S)
  • ایستگاه ترکیبی (C.G.S/T.B.S)
  • ایستگاه تقلیل فشار (Regulating Station: R.S)
  • ایستگاه اندازه گیری (Metering Station: M.S)

در ادامه درمورد آنها بیشتر میخوانیم

ایستگاه دروازه شهري (City Gate Station: C.G.S)

این نوع ایستگاه معمولا در ورودی شهرها ساخته می‌شود؛ فشار ورودی به این ایستگاه‌ها 1000 PSI بوده که با استفاده از دستگاه های کاهنده فشار آن را به 250 PSI می رسانند تا قابل انتقال و استفاده شهری شود. ایستگاه های شهری مجهز به رگولاتور بوده تا فشار گاز را تا حد استاندارد مصارف شهری پایین بیاورد. در واقع ایستگاه‌های شهری برای انشعاب گیری از خطوط انتقال گاز در مرز ایستگاه های بزرگ قرار گرفته و با استفاده از رگولاتورها فشار گاز را زیر 300 PSI نگه داشته و انتقال را با حفظ ایمنی تامین انجام می‌دهد.

باید توجه داشت که لوله های انتقال گاز شهری از خطوط انتقال برق شهری دور باشد تا افراد و محیط اطراف حفظ شود.

ایستگاه حاشیه شهری (T.B.S) و ایستگاه تقلیل فشار گاز ناحیه ای (D.R.S)


ایستگاه‌‌‌‌های TBS که مخفف Town Board Station است؛ علاوه بر فیلتر و کنتور، مجهز به رگولاتور یا دستگاه کاهش فشار هستند که فشار گاز را از 250 PSI به 60 PSI  می‌رساند. این ایستگاه مجهز به یک رگولاتور بوده و در ورودی شهرهای کوچک و روستاها یا در شبکه های داخلی واحد های تجاری، مسکونی و صنایع ساخته می‌شود. ایستگاه‌‌‌‌های TBS دارای دو قسمت و از کلاس های 300 و 150 تشکیل شده است. قسمت ورودی ایستگاه در کلاس 300 و قسمت خروجی آن در کلاس 150 نامگذاری می‌شود.

ایستگاه‌های DRS که مخفف District Reducing Station است. این ایستگاه‌ها از حلقه تغذیه شهری انشعاب گرفته و در اصل یک نوع از ایستگاه TBS ها بوده که در طراحی با آن تفاوت دارد.

ایستگاه‌‌‌‌های اندازه گیری و تقلیل فشار (Metering and Regulating Station: M.R.S)

ایستگاه هایی که از خطوط انتقال فشار قوی گاز تغذیه کرده یا از شبکه اصلی انشعاب گیری و با یک مرحله فشار آن را کم کرده، M.R.S می‌گویند. اهمیت اندازه گیری حجم در این ایستگاه های اهمیت بالایی دارد.

ایستگاه‌‌‌‌های تقلیل فشار نوع CGS- TBS

این ایستگاه از ترکیب دو ایستگاه CGS و TBS تشکیل شده که مجهزبه یک رگولاتور بیشتر بوده تا فشار گاز را در دو مرحله کاهش دهد. این ایستگاه می‌تواند با استفاده از 3 رگولاتور خود فشار گاز را از 1000 PSI  به 60 PSI برساند.

ایستگاه تقلیل فشار (Regulating Station: R.S)

یک عنوان کلی که معمولا در ایستگاه هاي تقلیل فشار از  60 PSI  به 2، 15 و 30 PSI  استفاده می‌شود.

ایستگاه‌‌‌‌های اندازه گیری (Metering Station: M.S)

ایستگاه های M.S فقط وظیفه عملیات فیلتراسیون و اندازه گیري حجم گاز تحویلی را داشته که فشار های 1000، 250 و 60 PSI در آن وجود دارد.

ایستگاه‌‌‌‌های کابینتی

در حالت کلی ایستگاه های گازی از نظر شکل ظاهری در دو نوع مسطح و کابینتی تقسیم می‌شوند. با توجه به موقعیت مکانی، موقعیت جغرافیایی، شرایط جوی منطقه و نیاز متقاضی یکی از این دو نوع در محل مورد نظر ساخته می‌شود. اگر فضای ایستگاه برای شما دارای اهمیت است باید توجه داشته باشید که ایستگاه های کابینتی فضای کمتری را اشغال می‌کند.

جدیدترین مقالات