پروژه فاز3 پارک علم و فن آوری توسط کارفرما در بهمن ماه سال 1400به شرکت فن آوران صنعت سپهر با طول 7.000متر شبکه پلی اتیلن و ایستگاه تقلیل فشار 10.000متر مکعبی واگذار گردید,با لطف خداوند متعال پروژه فوق در بهمن ماه سال 1401 تحویل قطعی و آماده بهره برداری گردید.

تجهیز کارگاه

حفاری و لوله گذاری پلی اتیلن دفنی

بازدید مسئولین

نظارت راه داری

ساخت ایستگاه جایگاه