ساخت جایگاه ایستگاه گاز با ظرفیت 400متر مکعب ,مرحله انجام فونداسیون و بتن ریزی 

اجرای رنگ زرد کاترپیلا

ساختمان محل استقرار ایستگاه 400متر مکعبی اجرا شده 

اجرای کلکتور خط خروجی ایستگاه نصب شیرآلات حساس به زلزله و شیر قطع کن و رگلاتورها

اجرای عملیات جوشکاری شبکه فولادی 2پوندی