فناوران صنعت سپهر رتبه یک تاسیسات و تجهیزات قابل اطمینان پیشرو با کیفیت

سال مهارتورم,رشدتولید

1
پروژه آبرسانی
1
پروژه گازرسانی
1
پروژه در دست اجرا
1
نیروی انسانی

ایستگاه های گازی

ایستگاه های تقلیل و اندازه‌گیری گاز , انواع ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز, ایستگاه دروازه شهري...

انواع گاز ها

نحوه کار خطوط انتقال گاز سراسری,انواع گاز در خطوط انتقال و...